Palatul Culturii: Deschis Miercuri – Duminică 10-17 | Închis Luni, Marți, Sărbători legale | Închis acum

A A A
Deficiențe de auz
Deficiențe de comunicare
Deficiențe de mobilitate
DESCOPERĂ

Politica de Confidențialitate

Această politică de confidențialitate explică de ce Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași colectează date cu caracter personal, la ce sunt folosite aceste date, cum sunt păstrate și protejate. Muzeul poate colecta, utiliza și păstra datele cu caracter personal Conform Regulamentului General de Protecția datelor publicat pe site. Muzeul are dreptul de a modifica aceste politici atunci când consideră necesar, publicându-le pe site.
Vă rugăm să consultați site-ul muzeului www.palatulculturii.ro pentru a vă informa cu privire la modificările apărute, care nu pot fi însă aplicate retroactiv.

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași va respecta întotdeauna Regulamentul General de Protecția Datelor când colectează, stochează și utilizează datele cu caracter personal conform Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor, denumit în continuare şi RGPD).

1. DEFINIREA NOȚIUNILOR cu privire la datele cu caracter personal şi la prelucrarea acestor date:

 • „date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
 • „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
 
2. DREPTURILE persoanei căreia i se prelucrează datele, conform Regulamentului general privind protecţia datelor nr. 679/ 2016 (RGPD):
 
 1. dreptul de acces: dreptul de a obţine o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective, la informații cu privire la prelucrarea acestora si la o copie a datelor cu caracter personal procesate (conform art. 15 RGPD).
 2. dreptul la rectificarea datelor: dreptul de a obtine rectificarea datelor cu caracter personal inexacte sau completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete (conform art. 16 RGPD).
 3. dreptul la stergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”): dreptul de a obtine ştergerea datelor cu caracter personal şi, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informaţiilor referitoare la solicitarea de ştergere către alţi operatori care prelucreaza datele cu caracter personal (conform art. 17 RGPD).
 4. dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal (conform art. 18 din RGPD).
 5. dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi dreptul acesteia de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, precum si dreptul acesteia pentru ca datele cu caracter personal sa fie transmise direct de la un operator la altul (conform art. 20 RGPD)
 6. dreptul de opoziție: dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal cu intenţia de a înceta prelucrarea acestor date (conform art. 21 RGPD)
 7. dreptul de retragere în orice moment a consimţământului acordat: dreptul de a retrage oricând un consimţământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor cu caracter personal care se bazează pe consimţământ. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuata pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (conform art. 7 RGPD)
 8. dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal dacă se consideră că prelucrarea datelor este o încălcare a RGPD (art. 77 RGPD).

Cine este operatorul datelor cu caracter personal?
Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, cu sediul în Iași, str. Piața „Ștefan el Mare și Sfânt”, nr. 1, judeţul Iași, CUI 4540720, www.palatulculturii.ro, email: contact@palatulculturii.ro este operatorul datelor cu caracter personal pe care ni le transmiteți și răspunde de datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor.

De ce folosim datele dumneavoastră cu caracter personal?
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Ce tipuri de date cu caracter personal colectăm?
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor /birourilor/ compartimentelor din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași sunt următoarele:

 1. Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice:

         • nume, prenume
         • semnătura
         • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință etc.
         • serie și număr CI/ BI (în mod excepțional)
         • CNP (în mod excepțional)

   

 2. Pentru organizare/ derulare evenimente:
         • nume, prenume
         • funcție, profesie
         • denumirea angajatorului
         • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală
 3. Pentru soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor
         • nume, prenume
         • funcție
         • denumirea angajatorului
         • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală
 4. Pentru soluționarea plângerilor/ sesizărilor:
         • nume, prenume
         • semnătura
         • detalii de contact – număr de telefon personal, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință etc.
  • serie și număr CI/BI
  • CNP
 5. Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:
         • nume, prenume
         • funcție
         • denumirea angajatorului
         • detalii de contact – număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/ birourilor/ compartimentelor din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași, strict în conformitate cu prevederile legale.

Unde vă stocăm datele şi pe ce perioadă?
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților serviciilor /birourilor/ compartimentelor din cadrul Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare evenimente, soluționarea acțiunilor de către instanțele de judecată competente, îndeplinirea atribuţiilor legale de control și investigare, soluționare a plângerilor, înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.

Cine are acces la datele dumneavoastră?
Categoriile de destinatari de date cu caracter personal sunt: persoana vizată, casierii instituţiei, autorităţi sau instituţii publice locale sau judeţene în cazurile strict determinate cu respectarea legii.
Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu caracter personal?
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași), conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/ birourile/ compartimentele din cadrul Complexului Muzeal Național „Moldova” Iași sunt următoarele:
• Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
• Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004
• Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
• Codul de procedură civilă

Care sunt drepturile dumneavoastră?

Vă informăm că vă puteţi exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum:

                1. Dreptul de acces la date: orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași, la cerere (în mod gratuit, pentru o solicitare pe an), confirmarea faptului că datele sale personale sunt sau nu sunt prelucrate de acesta, precum şi următoarele informaţii:

 •  informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
 •  comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
 •  informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
 •  informaţii privind existența dreptului de intervenţie asupra datelor și a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
 •  informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum și de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor, în conformitate cu dispoziţiile legale.

Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

                2. Dreptul de intervenţie asupra datelor: orice persoană vizată are dreptul de a obţine, în mod gratuit, de la Complexul Muzeal Național „Moldova”, printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată:

 •  rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;
 •  transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile RGPD/2016;
 •  notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă aceasta notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Complexul Muzeal Național „Moldova” este obligat să comunice măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i¬-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

                3. Dreptul de opoziţie: persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în forma scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată, prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

Complexul Muzeal Național „Moldova” este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

                4. Dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD/2016, care v-au fost încălcate.

Cum vă puteți exercita drepturile?
Acordăm o importanță deosebită protecției datelor cu caracter personal și, prin urmare, avem personal dedicat serviciilor de asistență pentru clienți care vă gestionează solicitările în legătură cu drepturile dvs. menționate mai sus.

Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere

Dacă sunteți de părere că Complexul Muzeal Național „Moldova” vă prelucrează datele cu caracter personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiţiei, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de RGPD/2016, care v-au fost încălcate.

Actualizări ale Politicii de confidențialitate
S-ar putea să fie nevoie să ne actualizăm Politica de Confidențialitate. Cea mai recentă versiune a Politicii de Confidențialitate este disponibilă în permanență pe site-ul nostru. Vom comunica orice schimbări semnificative ale Politicii de confidențialitate, de exemplu scopul pentru care folosim datele dvs. cu caracter personal, identitatea operatorului sau drepturile dumneavoastră.

Cerere date

Ne poți trimite un mesaj, dacă dorești sa îți trimitem toate datele colectate despre tine sau dacă dorești ștergerea acestora.

© 2022 Complexul Muzeal Național „Moldova”, Iași. Toate drepturile rezervate.